14.00 

97 w magazynie


SKU VS_1614691 Kategoria Tagi ,


Podziel się
Opis
TABLETKA NIKOTYNOWA DO ROZPUSZCZENIA W 1 ML WODY – 1 ML TO JAK SZOT 20 MG NA SOLI NIKOTYNOWEJ Niebezpieczeństwo zawiera: Salicylan nikotyny Sprzedaż nieletnim zakazana. PL Połknięcie grozi śmiercią. Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. Wdychanie grozi śmiercią. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. nie wdychać płynu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Nie wskazane dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

Adres

Rynek 47,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Adres

Rynek 47,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski